zondag 2 juni 2013

Toverboeken

Toverboeken


Niet zo maar boeken zijn vijf uitgaven van L. J. Veen, Wageningen, die een Nederlandse bewerking maakte van een uitgave van Artia, Praag. Deze boeken zijn wonderboeken. Je slaat de bladzijden open en er ontstaan hele tonelen. Figuren maken zich los van het papier, huizen, kastelen, mensen en dieren komen te voorschijn en vormen met zijn allen een poppenhuisje. Je kunt er ook nog mee schuiven zodat je het verhaal zelf kunt illustreren. De uit karton geknipte figuren zijn gemaakt naar tekeningen van V. Kubasta. De vertaling en bewerking van de verhalen zijn van L. N. van Veen-Niessingh. De sprookjes die op zo'n merkwaardige manier geïllustreerd zijn, zijn maar kort. Ze zijn alle vijf van Hans C. Andersen, namelijk De Vliegende Koffer, De Gelaarsde Kat, Hoe een Arme Soldaat Koning werd, Het Herderinnetje en De Schoorsteenveger en De Standvastige Tinnen Soldaat. De boeken zijn, zou men haast zeggen, meer nog om te kijken dan om te lezen.

uit:

Kop: X Toverboeken

Krantentitel: X Limburgsch dagblad

Datum, editie: X 11-11-1972, Dag

Jaargang, nummer: X 54, 267

Uitgever: X Nieuwe Limburger koerier;Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad

Plaats van Uitgave: X Heerlen

PPN: X 83245351X

Verschijningsperiode: X 1918

Periode gedigitaliseerd: X 1918-1994

Verspreidingsgebied: X Regionaal/lokaal

Soort artikel: X artikel

Bezit en bezitskenmerk: X KB C 101Libros de magia

No sólo los libros, cinco ediciones de L. J. Veen, Wageningen, quien hizo una adaptación holandesa de una edición de Artia, Praga. Estos libros son maravillosos libros. Le pegó a las páginas abiertas y creó escenas enteras. Las cifras se desprenden del papel, casas, castillos, personas y animales emergen y forman todos juntos una casa de muñecas. Usted también puede unirse a empujarse para poder ilustrar la historia. El corte de figuras de cartón se hacen a los dibujos de V. Kubasta. La traducción y adaptación de las historias de L. N. van Veen-Nies Singh. Los cuentos de hadas ilustrados de una manera tan notable, pero corto. Son las cinco de Hans C. Andersen, a saber, el tronco del vuelo, El gato con botas, ¿Cómo un pobre soldado era el rey, La pastora y el deshollinador y El soldadito de plomo. Los libros son, casi se podría decir que más que ver que leer.

out:

Cabeza: X Magia Libros

Periódico Título: X periódico Limburgsch

Fecha de edición: 11/11/1972 X, Día

Volumen, Número: 54 X 267,

Editorial: X mensajería Limburger; Uitgeversmaatschappij Limburgo Dagblad

Lugar de publicación: X Heerlen

PPN: X 83245351X

Período Apariencia: X 1918

Período digitalizado X 1918-1994

Distribución: X regional / local

Tipo de artículo: Artículo X

La posesión y la posesión característica X C 101 KB

magic Books

Not just books, five editions of L. J. Veen, Wageningen, who made a Dutch adaptation of an edition of Artia, Prague. These books are wonderful books. You hit the open pages and created whole scenes. Figures detach themselves from the paper, houses, castles, people and animals emerge and form all together a dollhouse. You can also join push yourself so you can illustrate the story. The cut out of cardboard figures are made to drawings of V. Kubasta. The translation and adaptation of the stories of L. N. van Veen-Nies Singh. The fairy tales illustrated in such a remarkable way, but short. They are all five of Hans C. Andersen, namely, The Flying Trunk, Puss in Boots, How a poor soldier was King, The Shepherdess and the Chimney Sweep and The Steadfast Tin Soldier. The books are, one might almost say, more to watch than to read.

out:

Head: X Magic Books

Newspaper Title: X Limburgsch newspaper

Date, edition: X 11-11-1972, Day

Volume, number: 54 X, 267

Publisher: X Limburger courier; Uitgeversmaatschappij Limburg Dagblad

Place of Issue: X Heerlen

PPN: X 83245351X

Appearance Period: X 1918

Period digitized X 1918-1994

Distribution: X Regional / local

Article Type: Article X

Possession and possession characteristic X C 101 KB